top of page

Verkoops- & Boekingsvoorwaarden

 

1.     Iedere aanbieding, geschiedt onder de hieronder vermelde voorwaarden. 

De klant wordt geacht de voorwaarden te kennen en ze integraal te aanvaarden.

2.     De inrichter zorgt voor eigen rekening dat alle vergunningen voor het afspelen van muziekdragers zoals SABAM en alle mogelijke nevenrechten, provincie-, stads- of gemeentetaksen e.a. welke nodig zijn voor de organisatie en de uitvoering van het programma, op datum van het optreden verkregen zijn. Deze voorwaarde is geldig voor alle openbare gelegenheden en zaaluitbaters, indien deze laatste fungeert als inrichter (niet geldig voor inrichter van privé-feesten, indien zaaluitbater).

3.     De inrichter zorgt ervoor voldoende maatregelen te nemen om de persoonlijke veiligheid van "a DeeJay 4u" aan dit optreden te garanderen.

4.     "a DeeJay 4u" bepaalt samen met de zaaluitbater de geschiktste plaats voor het klank- & lichtmateriaal. 

Deze kan niet gewijzigd worden eenmaal het materiaal werd geplaatst. Verplaatsing door anderen (zaaluitbaters, de inrichters of andere medewerkers) van het materiaal na plaatsing en zonder toestemming van "a DeeJay 4u" verhoogt de prijs onherroepelijk met 100 EUR. 

"a DeeJay 4u" plaatst geen discobars op houten dansvloeren in feesttenten. Bij samenwerking met derden zal door "a DeeJay 4u" bepaald worden hoe en waar benodigde apparatuur geplaatst of aangesloten wordt.

5.     Op de plaats van het optreden dient een degelijk en gekeurde elektriciteitsvoorziening te zijn. Indien dit niet zo is zal "a DeeJay 4u" de apparatuur niet plaatsen! "a DeeJay 4u" kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verborgen gebreken en elektriciteitspannes als gevolg. De inrichter gaat akkoord dat "a DeeJay 4u" derhalve niet gebonden is tot enige schadevergoeding. Bovendien is de inrichter akkoord tot vergoeden voor de defecten aan de discobar en ander aangesloten materiaal van "a DeeJay 4u", te wijten aan de gebreken van de elektriciteitsvoorziening.

6.     "a DeeJay 4u" treedt enkel op met eigen materiaal, tenzij het om een gastoptreden gaat. Hiervoor zal een technische rider bezorgt worden.

7.     Tenzij anders afgesproken, wordt er voor de DJ(‘s) van "a DeeJay 4u" tijdens de opdracht voor drank en een volwaardige warme maaltijd gezorgd. Indien dit niet zo is, dan wordt er een vergoeding van 50 EUR aangerekend ter compensatie.

8.     Standaard overeenkomsten afgesloten zonder bepaling van duur wordt het optreden voorzien tot het “einde van het feest”. "a DeeJay 4u" heeft het recht zijn optreden in te korten wanneer 80 procent van het publiek de zaal heeft verlaten. 

9.     Door de inrichter kunnen geen wijzigingen worden aangebracht aan deze overeenkomst, behoudens verbeteren van schrijffouten in namen van de inrichter of feestzaal en adresgegevens.

10.     Bij het eenzijdig verbreken van deze overeenkomst door de inrichter zal een vergoeding verschuldigd zijn uitgedrukt in percentage van de voor de opdracht overeengekomen totaalprijs: 

        75% bij verbreking > 6 maand voor datum 

        90% bij verbreking < 6 maand en > 3 maand voor datum 

        100% bij verbreking < 3 maand tot en met datum van uitvoering

11.    Schade door gasten/derden: schade aan mijn installatie voortvloeiend uit onverwachte daden die Uw gasten (ook kinderen) of derden (bv. morsen van dranken of andere vloeistoffen / het plots beginnen gooien met bloem of kleurpoeders) zullen door U integraal vergoed worden.  Kosten die andere events in gedrang brengen en waarvoor materiaal bijgestuurd moet worden tijdens de herstelling, vallen dan ook ten uwe laste. Uzelf bent verantwoordelijk voor de genodigden. 

    U kan steeds beroep doen op Uw familiale verzekering of een bedrag bepalen in onderling overleg.

12.     Een door "a DeeJay 4u" eenzijdig getekende overeenkomst, die niet tijdig voor akkoord ondertekend wordt teruggestuurd, zal na aanmaning per eenvoudig aangetekend schrijven geannuleerd zijn. De overeenkomst wordt op de avond van het optreden meegebracht door partijen. 

13.     Een veertiental dagen voor het event verwacht "a DeeJay 4u" een e-mail op christophe@adeejay4u.be met een chronologische planning van het feest en het aantal verwachte personen. "a DeeJay 4u" draagt er zorg voor dat het optreden stipt op tijd aanvang zal nemen en heeft het exclusieve recht tot het samenstellen van het inhoudelijke programma van dit optreden. De inrichter kent de stijl en muziekkeuze van "a DeeJay 4u" en stemt hiermee op voorhand in. Enkel voor privé-feesten, zoals huwelijksfeesten, jubilea, verjaardagsfeesten, zal de muziekkeuze door de inrichters en "a DeeJay 4u" besproken worden.

14.     "a DeeJay 4u" heeft het recht tot voeren van en opname voor persoonlijk reclamedoel in de ruimste zin van het woord, in dit programma zonder hiervoor enige vergoeding in welke vorm dan ook, aan de inrichter verschuldigd te zijn.

15.     Ongeval, plotse ziekte of andere gevallen van overmacht overkomen aan "a DeeJay 4u" (zoals defecten aan transportmiddelen, files…) kunnen de oorzaak zijn tot het verplaatsen van het aanvangsuur. "a DeeJay 4u" verplicht er zich toe het overeengekomen aantal uren te respecteren, dus het einde evenredig te verplaatsen. 

Bij ernstige plotse ziekte of andere gevallen van overmacht, waardoor de DJ niet kan optreden, doet "a DeeJay 4u" al het nodige om een vervanger in te schakelen. Dergelijke gebeurtenissen zijn overmacht en een terugbetaling of schadevergoeding kan juridisch niet geëist worden.

16.     Betalingen van de factuur dienen per overschrijving voor het optreden te gebeuren, hetzij anders afgesproken.

17.     "a DeeJay 4u" kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor alle gebeurlijke ongevallen.

18.     Degelijke gemotiveerde klachten dienen uiterlijk 8 dagen na de prestatie bij, "Wombat AV Solutions bv, Goudberg bedrijvenpark, Goudberg 6a, 9290 Overmere, toe te komen per aangetekend schrijven. Bij ernstige juridische betwisting is enkel de rechtbank uit het arrondissement van de zetel van Wombat AV Solutions bvba bevoegd, en zal een rechtsplegingsvergoeding van minstens 125 EUR worden gevorderd.

bottom of page